Logowanie

 1. Jak duże zmiany można wprowadzić w końcowym biznes planie w porównaniu z wydatkami wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym?

  Informacje wskazane podczas procesu rekrutacji nie są wiążące. Wydatki mogą być modyfikowane dowolnie.

 2. Kiedy najwcześniej można zarejestrować działalność gospodarczą?

  Rejestracja działalności gospodarczej nie może nastąpić przed zakończeniem części szkoleniowo-doradczej.

 3. Czy jest możliwe kontynuowanie pracy na etacie po założeniu firmy w ramach projektu?

  Nie ma przeszkód dla kontynuacji zatrudnienia po założeniu firmy w ramach wsparcia z Działania 6.2 PO KL.

 4. Czy o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

  Nie. Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie. O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje ocena formalna, a następnie merytoryczna.

 5. Jakimi dokumentami udowodnić, że pracowałam/em za granicą?

  Emigranci zobowiązani są do złożenia wraz z kwestionariuszem rekrutacyjnym kserokopii przynajmniej dwóch posiadanych dokumentów potwierdzających wykonywanie legalnej pracy za granicą typu: umowę o pracę z tytułu zatrudnienia poza granicami RP, dochód za pierwszy pełny przepracowany miesiąc, roczne zeznanie podatkowe z zagranicy za miniony okres rozliczeniowy, certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez zagraniczną administrację podatkową, zaświadczenie od pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, umowę najmu mieszkania lub inne rachunki potwierdzające pobyt danej osoby w określonym kraju.

 6. Czy można zgłosić do projektu dwa pomysły na działalność gospodarczą, a zatem dwa formularze rekrutacyjne?

  Nie. Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach danej edycji tylko jednego pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 7. Czy przy składaniu formularza rekrutacyjnego trzeba mieć gotowy biznesplan?

  Nie. Na etapie rekrutacji prosimy o przedstawienie syntetycznej wstępnej koncepcji biznesu. Sam biznesplan uczestnicy/czki będą tworzyć po m.in. szkoleniach z administracyjno - prawnych aspektów zakładania firmy pod okiem specjalistów/ek.

 8. Czy szkolenia są bezpłatne?

  Udział w całości projektu jest bezpłatny.

 9. Czy dotacja jest bezzwrotna?

  Dofinansowanie jest formą bezzwrotnej dotacji pod warunkiem wypełnienia warunków "Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości" zawartej między uczestnikami projektu a Miastem Stołecznym Warszawa.

 10. Jak długo muszę prowadzić firmę założoną z otrzymanej dotacji, aby pomoc ta była bezzwrotna?

  Uczestnik/czka projektu, który/a otrzymał/a środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach "Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", ma obowiązek utrzymania działalności gospodarczej od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

 11. Czy można ubiegać się jednocześnie o przyznanie dotacji z innych środków publicznych na ten sam pomysł biznesowy?

  Nie. Zgodnie ze znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestnik/czka projektu ubiegająca się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany/a jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach poddziałania 8.1.2 POKL, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 12. Co to znaczy, że działalność gospodarcza ma być utrzymana przez rok?

  Oznacza to, że wyrejestrowanie lub zawieszenie jej przed upływem 12 miesięcy od rejestracji wiązać się będzie z koniecznością zwrotu dotacji z odsetkami.

 13. Czy wymagany jest wkład własny przy ubieganiu się o dotację?

  Nie. Jednak w zależności od rodzaju działalności jej rozpoczęcie oraz prowadzenie może się wiązać z koniecznością zaangażowania środków własnych uczestników. Niektóre biznesplany powinny uwzględniać wkład własny, ponieważ może się okazać, że sama dotacja nie wystarczy na przetrwanie na rynku danego przedsiębiorstwa.

 14. Czy mogę przeznaczyć środki z dotacji na kurs, który podniesie moje kwalifikacje?

  Nie. Przyznawane w projekcie środki są, jak sama nazwa wskazuje, dotacją na rozwój przedsiębiorczości, a nie na podnoszenie kwalifikacji. Dotację można będzie przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podnoszenie kwalifikacji finansowane jest w ramach wielu innych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 15. Czy osoby posiadające udziały lub akcje spółek zarówno notowanych, jak i nienotowanych na giełdzie, kwalifikują się do udziału w projekcie w ramach Działania 6.2 POKL?

  Tak. W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające udziały lub akcje spółek kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek kapitałowych nie notowanych na giełdzie oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie uczestnictwa dotyczy osób posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Również osoby, które są wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, nie zostaną objęte wsparciem.

 16. Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy odnieść się do całkowitej wartości inwestycji?

  W harmonogramie rzeczowo finansowym należy ująć tylko te wydatki (działania), które mają być finansowane z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

 17. Czy „Uzasadnienie” we wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji dotyczy wniosku? kwoty? jednego i drugiego?

  W uzasadnieniu należy przedstawić argumenty dotyczące celowości planowanych wydatków i ich związku z rozwojem działalności gospodarczej.

 18. Jaki jest właściwy sposób wpisywania kwot? Czy po liczbie wpisujemy "zł"? a może "PLN"?

  Wszystkie kwoty w składanych dokumentach należy podać w polskich złotych. W harmonogramie rzeczowo- finansowym kwoty należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotych. W nagłówkach tabel dotyczących kwot znajdują się oznaczenia waluty (PLN), w przypadku ich braku należy analogicznie uzupełnić skrótem PLN. Przy określaniu wartości liczbowych należy oddzielić kwotę wyrażoną w złotówkach od kwoty podawanej w groszach.

 19. Czy można napisać w biznes planie, że pomaga nam mąż, żona lub rodzina nieodpłatnie i jak opisać status tej osoby?

  W pkt. 4.4 Biznesplanu jest oddzielna rubryka z pytaniem: „Jeśli wymaga tego projekt, to w jaki sposób wnioskodawca planuje zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie, jeśli nie przewiduje tworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsięwzięcia?", i tu należy uwzględnić zakres pomocy osoby niezatrudnionej.

 20. Czy można wynająć od rodziny mieszkanie na siedzibę firmy?

  Stopień pokrewieństwa nie stanowi przeszkody przy zawieraniu umów cywilnoprawnych dot. najmu, użyczenia, sprzedaży i innych czynności prawnych. Należy mieć na względzie przepisy dotyczące sposobu rozliczania się z Beneficjentem i wymaganych dokumentów.

 21. Czy będziemy rozliczani tylko z wydatków pokrywanych z dotacji czy również z tych deklarowanych?

  Rozliczane będą tylko wydatki pokryte z dotacji.

 22. Czy można dokonać zakupu kwalifikowanego od osoby fizycznej która nie wystawia rachunku?

  Nie. Dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięcia są: kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - kopie protokołów odbioru urządzeń, potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestniczki lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

 23. Czy mogę wpisać jako koszty kwalifikowane wydatek na abonament portalu internetowego profesjonalnego łączącego profesjonalistów z danej branży?

  Abonament taki można sfinansować z podstawowego wsparcia pomostowego, o ile taki wydatek wiąże się bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

 24. Czy w punkt 5.3 biznes planu wśród innych przychodów wpisać wnioskowana kwotę dotacji? Jak to rozpisać w poszczególnych miesiącach?

  W tabeli tej nie uwzględniamy środków przyznanych z dotacji.

 25. Czy możemy wypłacać sobie wynagrodzenia i gdzie je wpisujemy w tab. 5.3?

  Nie jest możliwe finansowanie wynagrodzeń ani z jednorazowej dotacji, ani ze wsparcia pomostowego.

 26. Czy przewidywane są odstępstwa cenowe (np. cena komputera ) od założonych przy wydatkach kwalifikowanych? Jeżeli tak to w jakich granicach bez konieczności podpisania aneksu do umowy lub dyskwalifikacji?

  Wydatki zawarte w biznesplanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym są kwotami z dnia wypełniania w/w dokumentów. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 5 % zakładanej wartości wydatku.

 27. Czy w rachunku zysków i strat przedstawiamy wartości w cenach netto?

  Należy uwzględnić wartości w cenach brutto.

 28. Kiedy możemy rozpocząć zakupy w ramach dotacji?

  Wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane od momentu złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przy jednoczesnym spełnieniu warunku rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 29. Czy kosztem kwalifikowanym jest zarejestrowanie znaku towarowego w urzędzie patentowym?

  Nie.

 30. Czy jeżeli nie spełniam kryteriów umożliwiających udział w projekcie "Zostań w Polsce - swoim szefem!", mogę uczestniczyć w zajęciach odpłatnie?

  Nie. Projekt „Zostań w Polsce - swoim szefem" oferuje uczestnikom/czkom bezpłatny udział w szkoleniach i nie przewiduje możliwości odpłatnego udziału w szkoleniach dla osób, które nie spełniają kryteriów umożliwiających udział w projekcie.

 31. Czy jeśli będę zatrudniać pracownika, to koszty jego wynagrodzenia może pokryć jednorazowa dotacja?

  Nie.

 32. Czy opłata członkowska w stowarzyszeniach przedsiębiorców jest kosztem kwalifikowanym?

  Nie.

 33. Czy w pkt 5.1 biznesplanu podawać ceny netto czy brutto?

  Brutto.

 34. Czy w tym punkcie wymieniać jedynie środki wykorzystywane na pokrycie wydatków w pkt 5.1 czy również w pkt 5.3?

  W obu.

 35. Czy w pkt 5.2 biznesplanu należy również wykazać środki pomostowe?

  Tak.

 36. Czy w pkt 5.2 biznesplanu wprowadzać środki własne?

  Tak.

 37. Czy podwykonawcy usług, firmy dostarczające produkty zakupione w ramach dotacji muszą być z Polski, czy też mogą być z krajów unijnych lub innych - poza terenem UE (np. USA)?

  Mogą być i z UE i spoza.

 38. Czy kwalifikowane są wydatki związane z adaptacją mieszkania, jeśli prowadzimy tam działalność gospodarczą lub mamy zarejestrowaną siedzibę firmy?

  Tak mogą, jeśli oceniający/a uzna uzasadnienie za wystarczające.

 39. W przypadku jeśli zabezpieczeniem dotacji będzie akt notarialny o poddaniu się egzekucji, to uczestniczki opłacają jego koszt? Czy jest on kwalifikowany?

  Akt notarialny jest kosztem przed założeniem działalności i nie jest on kwalifikowany;

 40. Czy można aneksami do umowy o dotację dokonywać przesunięć wynoszących więcej niż 5 % wartości wydatków?

  W zasadzie nikt nie pozwala na przesunięcia, po to uczestnicy tworzą biznesplan. Jednak przy konkretnym uzasadnieniu dopuszcza się małe przesunięcia.

 41. Czy kosztem kwalifikowanym są certyfikaty/atesty od instytucji publ. lub prywatnych laboratoriów?

  Nie.

 42. Czy do rozliczenia zakupu samochodu używanego z dotacji od osoby prywatnej wystarczy umowa kupna-sprzedaży?

  Tak.

 43. Czy do rozliczenia zakupu samochodu używanego z dotacji od osoby prywatnej wystarczy umowa kupna-sprzedaży?

  Do umowy kupna-sprzedaży należałoby otrzymać od Urzędu Skarbowego potwierdzenie wartości tego samochodu.

pliki do pobrania przydatne linki: